• 1

   Οδηγίες

  • 2

   Προσωπικά στοιχεία

  • 3

   Επικοινωνία

  • 4

   Πτυχίο

  • 5

   Άλλες γνώσεις

  • 6

   Προσωπικά δεδομένα

  • 7

   Αρχεία

  1/7

  Οδηγίες

  Οδηγίες για την αίτηση

  Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων στο ΠΜΣ "Σπουδές στην κινητικότητα" είναι μέχρι την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023.

  Μην συμπληρώσετε την αίτηση πριν συγκεντρώσετε όλα τα απαραίτητα αρχεία, γιατί δεν θα μπορέσετε να την υποβάλετε!

  Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή σας πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη φάκελο υποψηφιότητας. Στην αίτηση θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία:

  1. όνομα - επώνυμο - ημερομηνία και τόπο γέννησης
  2. τόπο κατοικίας - διεύθυνση κατοικίας - διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - τηλέφωνο
  3. ίδρυμα λήψης πτυχίου, τμήμα, κατεύθυνση, βαθμό
  4. γνώσεις ξένων γλωσσών
  5. γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή

  Επίσης θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε τα παρακάτω αρχεία:

  1. αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος ότι εκκρεμεί η αποφοίτηση (στη β' περίπτωση η υποβολή του τίτλου σπουδών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της φοίτησης στο ΠΜΣ)
  2. βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους της αλλοδαπής)
  3. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης
  4. πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  5. άλλες βεβαιώσεις τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (αν υπάρχουν)
  6. φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  7. βιογραφικό σημείωμα
  8. γραπτή πρόταση στην αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το ΠΜΣ και όπου παρουσιάζονται οι σχετικοί επιστημονικοί προβληματισμοί (1000-1500 λέξεις)
  9. πτυχιακή ή άλλη επιστημονική εργασία συναφούς αντικειμένου με αυτό του προγράμματος σπουδών (αν υπάρχει)

  Μετά την ολοκληρωμένη υποβολή υποψηφιότητας αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα επιτυχούς υποβολής.

  Τέλος, θα πρέπει να μας αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατ' ευθείαν στο ΠΜΣ που σας ενδιαφέρει, δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου προέλευσης ή από άλλα μέλη της επιστημονικής κοινότητας.  Προσωπικά στοιχεία

  Ας μάθουμε κάποια βασικά στοιχεία για εσάς.


  Στοιχεία επικοινωνίας

  Χρειαζόμαστε τα απαραίτητα στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας


  Πτυχίο

  Ποιο είναι το βασικό σας πτυχίο; Σε περίπτωση που έχετε περισσότερα από ένα, αναφέρετε το πτυχίο που έχει τη μεγαλύτερη συγγένεια με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.


  Άλλες γνώσεις

  Ξένες γλώσσες και εξοικίωση με τους Η/Υ

  Δήλωση προσωπικών δεδομένων

  Τα παραπάνω στοιχεία θα μελετηθούν από τις επιτροπές εισαγωγής των ΠΜΣ του τμήματος ΙΑΚΑ, και ίσως από άλλο διδακτικό προσωπικό του ΙΑΚΑ που θα χρειαστεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση των αιτήσεων. Όλα τα ψηφιακά αρχεία θα καταστραφούν σε μία εβδομάδα μετά το πέρας της διαδικασίας εισαγωγής και τη διερεύνηση τυχόν ενστάσεων.  Μεταφόρτωση αρχείων

  Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ονόματα που να είναι κατανοητά κι από εμάς.

  Το κάθε αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4MB.

  Γίνονται δεκτά αρχεία JPG, JPEG, PNG, PDF, RTF, DOC, DOCX

   


  Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος ότι εκκρεμεί η αποφοίτηση (στη β' περίπτωση η υποβολή του τίτλου σπουδών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της φοίτησης στο ΠΜΣ)* (Υποχρεωτικό)


  Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους της αλλοδαπής)


  Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης* (Υποχρεωτικό)


  Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας* (Υποχρεωτικό)


  Άλλες βεβαιώσεις τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (αν υπάρχουν)


  Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας* (Υποχρεωτικό)


  Βιογραφικό σημείωμα* (Υποχρεωτικό)


  Γραπτή πρόταση στην αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσει το ΠΜΣ και όπου παρουσιάζονται οι σχετικοί επιστημονικοί προβληματισμοί (1000-1500 λέξεις)* (Υποχρεωτικό)


  Πτυχιακή ή άλλη επιστημονική εργασία συναφούς αντικειμένου με αυτό του προγράμματος σπουδών (αν υπάρχει)


  Μετά το πέρας της διαδικασίας θα σας δοθεί ο κωδικός αναφοράς για την αίτησή σας.